Примери за употреба на find

find . -type f -size +10000 -exec ls -al {} \;
find . -atime +1 -type f -exec mv {} TMP \; # mv files older then 1 day to dir TMP
find . -name “-F” -exec rm {} \; # a script error created a file called -F
find . -exec grep -i “vds admin” {} \;
find . \! -name “*.Z” -exec compress -f {} \;
find . -type f \! -name “*.Z” \! -name “.comment” -print | tee -a /tmp/list
find . -name *.ini
find . -exec chmod 775 {} \;
find . -user xuser1 -exec chown -R user2 {} \;
find . -name ebtcom*
find . -name mkbook
find . -exec grep PW0 {} \;
find . -exec grep -i “pw0” {} \;
find . -atime +6
find . -atime +6 -exec ll | more
find . -atime +6 -exec ll | more \;
find . -atime +6 -exec ll \;
find . -atime +6 -exec ls \;
find . -atime +30 -exec ls \;
find . -atime +30 -exec ls \; | wc -l
find . -name auth*
find . -exec grep -i plotme10 {};
find . -exec grep -i plotme10 {} \;
find . -ls -exec grep ‘PLOT_FORMAT 22’ {} \;
find . -print -exec grep ‘PLOT_FORMAT 22’ {} \;
find . -print -exec grep ‘PLOT_FORMAT’ {} \;
find . -print -exec grep ‘PLOT_FORMAT’ {} \;
find ./machbook -exec chown 184 {} \;
find . \! -name ‘*.Z’ -exec compress {} \;
find . \! -name “*.Z” -exec compress -f {} \;
find /raid/03c/ecn -xdev -type f -print
find /raid/03c/ecn -xdev -path -type f -print
find / -name .ssh* -print | tee -a ssh-stuff
find . -name “*font*”
find . -name hpmcad*
find . -name *fnt*
find . -name hp_mcad* -print
find . -grep Pld {} \;
find . -exec grep Pld {} \;
find . -exec grep Pld {} \;
find . -exec grep PENWIDTH {} \; | more
find . -name config.pro
find . -name config.pro
find /raid -type d “.local_sd_customize” -print
find /raid -type d -name “.local_sd_customize” -print
find /raid -type d -name “.local_sd_customize” -ok cp /raid/04d/MCAD-apps/I_Custom/SD_custom/site_sd_customize/user_filer_project_dirs {} \;
find /raid -type d -name “.local_sd_customize” -exec cp /raid/04d/MCAD-apps/I_Custom/SD_custom/site_sd_customize/user_filer_project_dirs {} \;
find . -name xeroxrelease
find . -exec grep xeroxrelease {} \;
find . -name xeroxrelease
find . -name xeroxrelease* -print 2>/dev/null
find . -name “*release*” 2>/dev/null
find / -name “*xerox*” 2>/dev/null
find . -exec grep -i xeroxrelease {} \;
find . -print -exec grep -i xeroxrelease {} \;
find . -print -exec grep -i xeroxrelease {} \; > xeroxrel.lis
find . -exec grep -i xeroxrel {} \;
find . -print -exec grep -i xeroxrel {} \;
find . -print -exec grep -i xeroxrel {} \; | more
find /raid/03c/inwork -xdev -type f -print >> /raid/04d/user_scripts/prt_list.tmp
find . -exec grep ‘31.53’ {} \;
find . -ls -exec grep “31/.53” {} \; > this.lis
find . -print -exec grep “31/.53” {} \; > this.lis
find . -print -exec grep 31.53 {} \; > this.lis
find . -exec grep -i pen {} /;
find . -exec grep -i pen {} \;
find . -print -exec grep -i pen {} \; | more
find . -exec grep -i pen {} \;
find . -atime +6 -exec ll | more \;
find . -atime +6 -exec ll \;
find . -atime +6 -exec ls \;
find . -atime +30 -exec ls \;
find . -atime +30 -exec ls \; | wc -l
find . \! -name ‘*.Z’ -exec compress -f {} \;
find . -name ‘cache*’ -depth -exec rm {} \;
find . -name ‘cache*’ -depth -print | tee -a /tmp/cachefiles
find . -name ‘cache[0-9][0-9]*’ -depth -print | tee -a /tmp/cachefiles
find . -name ‘hp_catfile’ ‘hp_catlock’ -depth -print | tee -a /tmp/hp.cats
find . -name ‘hp_catfile’ -name ‘hp_catlock’ -depth -print | tee -a /tmp/hp.cats
find . -name ‘hp_cat*’ -depth -print | tee -a /tmp/hp.cats
find . -name ‘hp_cat[fl]*’ -depth -print | tee -a /tmp/hp.cats
find /raid -name ‘hp_cat[fl]*’ -depth -print
find . \! -name ‘*.Z’ -exec compress -f {} \;
find . -name ‘*’ -exec compress -f {} \;
find . -xdev -name “wshp1*” -print
find . -xdev -name “wagoneer*” -print
find . -name “xcmd” -depth -print
find /usr/contrib/src -name “xcmd” -depth -print
find /raid -type d -name “.local_sd_customize” -exec ls {} \;
find /raid -type d -name “.local_sd_customize” \
-exec cp /raid/04d/MCAD-apps/I_Custom/SD_custom/site_sd_customize/user_filer_project_dirs {} \;

Изпълняване на рекурсивен grep в Solaris – алтернатива на grep -r

Покрай всичките си положителни качества, Solaris има и някой недостатъци които могат да вгорчат кацата с меда. Става въпрос, че командата grep в Linux/BSD има опция -r за търсене по директории. Тази опция обаче, незнайно защо в Solaris версията на grep е спестена. Разбира се, невъзможни неща няма и успях да намеря два алтернативни начина за постигане на recursive grep.

1-ви начин:

/usr/bin/find . | /usr/bin/xargs /usr/bin/grep PATTERN
извежда filename:match

2-ри начин:

/usr/bin/find . -exec /usr/bin/grep PATTERN {} /dev/null \;
извежда filename:match

Информацията е взета от този адрес – http://www.columbia.edu/~rtt2101/iaoq/. На него също има и други полезно трикове за Solaris.