How to define the proper content type for Microsoft document files in .htaccess

If you have Microsoft documents on your website and when try to access them you are prompted to open them as zip files, then you have probably not setup the correct content type for them in your Apache’s configuration. To fix the problem you have to add the following lines to your .htaccess or httpd.conf (if you have access to the global configuration):

AddType application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12 docm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document docx
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template dotx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12 potm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template potx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12 ppam
AddType application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12 ppsm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow ppsx
AddType application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12 pptm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation pptx
AddType application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12 xlam
AddType application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12 xlsb
AddType application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 xlsm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet xlsx
AddType application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12 xltm
AddType application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template xltx

Създаване на alias за boot device в Solaris OpenBoot

Ще опишем създаването на псевдоним за устройство,  от което Open boot мениджъра в solaris ще търси операционна система за зареждане.

I.   Първият начин е следния:

Ще използваме командата nvalias от командния ред на OpenBoot мениджъра ( {ok} prompt )

Запишете си някъде пълния физически път до устройството, на което ще правите alias.

Спрете системата и излезте в {ok} prompt.

Създайте alias-а използвайки nvalias по следния начин:

1 {ok} nvalias

пример:

1 {ok} nvalias defaultdisk /pci@1f,700000/scsi@2/disk@1,0

Променете NVRAM-а така че да зарежда от ОС-а от новия alias автоматично:

1 {ok} setenv boot-device defaultdisk

Рестартирайте системата и тествайте направените промени.

1 {ok} reset-all 

Горе описаното ще бъде валидно докато направите reset defaults или не изпълните nvunalias.

 

II.   Вторият начин е чрез използване не nvedit 

Докато сте в {ok} prompt извикайте nvedit

1 {ok} nvedit

Чрез него ще създадем скрипт от един ред , който че създаде alias-а след рестарт.

0: devalias defaultdisk /pci@1f,700000/scsi@2/disk@1,0

^C (Control+C)

За да запазим промените изпълняваме:

1 {ok} nvstore

Указваме на OpenBoot да използва записаното в NVRAM-a:

1 {ok} setenv use-nvramrc? true

и рестартираме:

1 {ok} reset-all

 

III.   Третия начин е да зададете boot-device от съществуващите вече alias-и в системата

Използвайте devalias за да видите съществуващите alias-и 

1 {ok} devalias

Имената на alias-ите са отлявата страна. Всяко такова име, което сочи към съществуващо дисково устройство може да бъде използвано като boot-device.

Използвайте едно от имената за да зададете нов boot-device.

1 {ok} setenv boot-device

Проверете новия boot-device:

1 {ok} printenv boot-device

Тествайте промените с рестарт:

1 {ok} reset-all

 

Забележка: Гореописаните пътища и устройства са само пример. Не е задължително и вашите да са именовани по този начин.